Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zpracování cookies

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme a zpracováváme veškeré osobní údaje jako důvěrné. S osobními údaji nakládáme pouze v souladu s platnou právní úpravou pro příslušný účel. V tomto dokumentu Vám chceme poskytnout základní informace o zpracovávání osobních údajů a vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Kdo vaše údaje zpracovává?

Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi obchodní společnost Právo lidem s.r.o., IČO: 18027512, se sídlem Praha 110 00, Jindřišská 907/10, Česká republika, email: info@pravozamestnance.cz, včetně jeho zaměstnanců a spolupracujících osob (dále také jen „Správce“).

Pro účely nakládání a zpracování Vašich osobních údajů je považován za správce osobních údajů. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: info@pravozamestnance.cz nebo na tel. čísle +420 724 230 884 Provozujeme webové stránky www.pravozamestnance.cz a příslušné podstránky.

Správce je fyzickou osobou, podnikatelem. S osobními údaji za Správce rovněž jednají jeho zaměstnanci a smluvní partneři, vždy v rozsahu nezbytném pro splnění úkolů Správce. Tyto osoby vybrané Správcem jsou vázáni zákonem uznanou, popřípadě smluvní povinností mlčenlivosti. S přijatými osobními údaji nakládáme (jako Správce) pouze v případech a pro ty účely, které nám stanoví zákon nebo smluvní ujednání nebo k naplnění oprávněného zájmu Správce. Naši zaměstnanci i jiné personální složky jsou proškoleni v oblasti nakládaní s přijatými osobními údaji. Razíme zásadu, že naši zaměstnanci vědí a pracují jen s těmi osobními údaji, které skutečně potřebují pro svoji práci.

Správce neprovádí automatizované zpracování vašich osobních údajů, ani neumožňuje jeho provádění třetími osobami.

Co je osobní údaj a kdo je subjektem osobních údajů?

Osobním údajem je myšlena každá informace, na jejímž základě je fyzická osoba osobně nebo ve spojení s jiným údajem identifikovatelná. Subjektem údajů je osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování, jde tedy převážně (zejména) o:

 1. Klient Správce nebo potenciálního klient Správce nebo zájemce o služby či produkty Správce (tedy např. i návštěvník webu);
 2. Osoba, jejíž údaje jsou Správci sděleny nebo zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb nebo produktů Správcem pro klienty (například údaje o osobách s vlastnickými právy, držiteli a vlastníky bankovních účtů, jednající osoby a jejich zástupci, jednotlivé úřední osoby) nebo které se jinak dozví v rámci provozování své podnikatelské činnosti;
 3. Zaměstnanci, smluvní obchodní partneři (např. i jejich zaměstnanci, zástupci nebo osoby oprávněné jednat);
 4. Fyzické osoby jednající v postavení úřední osoby (např. za správní úřad, soud nebo jiné orgány státní správy) nebo jiném takovém postavení.

Jaké osobní údaje zpracováváme (rozsah)?

V souvislosti s poskytováním našich služeb pro vás nakládáme zejména s těmito osobními údaji:

 1. a) Jméno, příjmení, pohlaví, rodinný stav a titul, údaje o soužití osob nebo jejich vztazích;
  b) Bydliště, místo trvalého nebo přechodného pobytu, doručovací adresu a jiné lokační údaje;
  c) Datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu, povolení k pobytu;
  d) Identifikátory  - např. IČO, DIČ a jiné jednoznačné identifikátory…;
 2. e) Kopie dokladů osob;
 3. f) Síťové identifikátory a označení - např. IP, označení, profily, email,...;
  g) Kontaktní údaje - např. telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo datové schránky, zmocněnce pro doručování, zástupce, profily na sociálních sítích...;
 4. h) Bankovní spojení;
  i) Údaje o vlastnictví majetku nebo vztahu k majetku;
 5. j) Údaje o pasivech nebo vztahu k pasivům;
  k) Údaje o smluvním plnění a předmětu plnění;
  l)  Údaje o zdravotním a sociálním pojištění;
  m) Údaje o správních a soudních rozhodnutí, včetně vedených exekucí a insolvencí;
  n)  Daňové a účetní údaje;
  o)  Údaje ke zpracování mzdy a odměňování;
  p)  Evidenční údaje a listy podle právních předpisů;
 6. q) Údaje ke zpracování mezd a oceňování;
 7. r) Zvláštní a citlivé údaje z trestních spisů nebo údaje o zdravotním stavu získané při poskytování služeb;
 8. s) Jiné než uvedené informace týkající se Vaší osoby;

Uvedený výčet je jen příkladný. Informace je osobní údajem, pokud osamoceně nebo ve spojení s jinou informací identifikuje konkrétní fyzickou osobu nebo je konkrétní osoba na jejím základě identifikovatelná.

Ne každý subjekt osobních údajů poskytuje všechny tyto informace. Množství osobní údajů se liší v závislosti na tom, jaký máte ke Správci právní vztah (např. zákazník předá jiné své údaje, než zaměstnanec Správce).

 

Jak osobní údaje získáme?

Osobní údaje získává Správce nejčastěji v písemné formě (listinné, elektronické podobě) nebo v ústní formě osobně či telefonicky. Z porad či sdělení uskutečněných ústně (osobně nebo telefonicky) může Správce pořizovat a uchovat záznamy v písemné podobě nebo jiné potvrzení komunikace.

Nejčastěji předáváte své osobní údaje vyplněním poptávkového formuláře při závazné objednávce u Správce. Osobní údaje získané online z našich webových stránek jsou chráněny koncovým šifrováním. Osobní údaje eviduje Správce teprve přijetím vyplněného formuláře. Při ukončení relace bez odeslání objednávky nejsou osobní údaje dále zpracovávány Správce. V případě, že projevíte souhlas se zasílám newsletterů, jsou vaše osobní údaje dále zpracovávány v elektronické formě pro tyto účely.

Osobní údaje Správce dále přijímá a získává prostřednictví komunikace s Vámi nebo smluvními partnery, při přípravě smluv či právních dokumentů, v souvislosti s realizací smluv a smluvních plnění, při plnění zákonem stanovených povinností, při jednání s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, soudy, z internetu, ze sociálních sítí, veřejných registrů a tak dále. Osobní údaje o Vás Správce dále dostává v rámci prostředků dálkové komunikace s Vámi či třetími osobami, ať už prostřednictvím (e-mail, telefon, SMS, sociální sítě, …) nebo videokonferenčního hovoru.

Nad rámec lze Vaše osobní údaje získat z veřejně dostupných údajů z veřejných rejstříků, veřejných registrů, katalogů, z vašich veřejných profilů nebo údajů z webových stránek, včetně dat o prohlížení a pohybech v rámci údajů, které poskytuje Váš zvolený prohlížeč a vyhledávací nástroj na webu (např. Google, Seznam,…).  

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Získané Osobní údaje zpracovává Správce pro účely poskytování našich služeb pro Vás, ke kontaktu s Vámi a k rozvoji obchodních vztahů nebo vztahů vyplývajících z uzavřených smluv či zákona. Ze získaných osobních údajů při Vaší návštěvě webu dále dostáváme zpětnou vazbu na naše produkty a služby v rámci získaných preferencí z údajů o prohlížení (podmínky jsou vymezeny dle zásady zpracování cookies), sběr těchto osobní údajů lze omezit/vyloučit dle souhlasu se zpracováním cookies. Rovněž uchováváme Vaši zpětnou vazbu ve vztahu k zakoupenému zboží nebo poskytnutým službám. Osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

a) Pro plnění zákonem stanovených povinností (příklad níže)

 • Daňové a účetní povinnosti;
 • Povinností podle zákona o místních poplatcích;
 • Povinnosti na úseku pobytových oprávnění, azylů, plnění vízových povinností;
 • V oblasti plnění povinností na úseku sociálního a zdravotního pojištění (např. evidenční listy);
 • Archivování a spisová služba;
 • Uchování údajů k prodanému zboží podle zvláštních právních předpisů (např. nakládání s toxickými přípravky a látkami);
 • Poskytování součinnosti orgánům veřejné moci;
 • Identifikace skutečných majitelů a dodržování pravidel a postupů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • A jiné…

b) Plnění smluv, sjednávání smluv, ochrana smluvních plnění (příklad níže)

 • Plnění práv a povinností ze smluv se zákazníky nebo obchodními partnery;
 • Jednání o poskytování služeb;
 • Plnění požadavků klientů;
 • Smlouvy a právní povinností s obchodními partnery;
 • Smlouvy a právní povinnosti se zaměstnanci;
 • Zastupování před správními a jinými orgány, faktický výkon schválení a realizace projektu;
 • Jednání s třetími osobami v režimu poskytované služby.

c) Ochrana oprávněných zájmů Správce

 • Identifikace osob;
 • Ochrana práv a chráněných zájmů Správce;
 • Vymáhání pohledávek a splnění povinností;
 • Pohyby uživatelů na webových stránkách pro účely zlepšení a vylepšení námi poskytovaných služeb;
 • Dotazníky spokojenosti k vylepšení služeb Správce;
 • Fotodokumentace pořádaných akcí;
 • Statistiky a měření výkonosti.

d) Na základě uděleného souhlasu (např. cookies nebo zasílání newsletterů), který je dobrovolný a lze kdykoli z Vaší strany odvolat sdělení adresovaným Správci.

Pro zlepšení a usnadnění pohybu uživatelů, sběru statistik a jejich vyhodnocení, sbírá Správce údaje o prohlížení a pohybu uživatelů na svých webových stránkách. Tyto osobní údaje nejsou dále vědomě předávány třetím osobám a slouží pouze pro vlastní potřebu (statistiky a hodnocení návštěvnosti, úpravy webu, usnadnění orientace na webu a rozšíření webu) Správce. Vaše osobní údaje pro účely marketingu nebo propagace třetích osob vědomě nesdílíme, ani nepředáváme získaná data týkající se marketingových a propagačních informací dalším osobám. Dále Správce může zprostředkovaně získávat osobní údaje prostřednictvím dodavatelů služeb třetích stran (zejména pak dotazník spokojenosti nebo udělené recenze) nebo tyto osobní údaje předat, v případě využití (vámi nebo námi) integrovaných prvků třetích osob. Správce je oprávněn Vás zažádat o vyplnění dotazníků spokojenosti, a to i zapojením třetích osob.

Využití spotřebitelských recenzí

Na našem webu nebo při vyhledávání výsledků prostřednictvím vyhledávačů a srovnávačů poskytujeme přístup k hodnocení a recenzí našich služeb, které historicky provedli naši zákazníci po jejich zakoupení a využití. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními uhrazenými objednávkami za pobyt v prostorách Správce s přiřazením ke konkrétnímu zákazníkovi (tento je identifikován prostřednictvím poskytnutých osobních údajů v objednávce, provedením platby a emailem). Díky tomu v interním systému u každého hodnocení (recenze) to spárovat s objednávkou konkrétního subjektu, a tak jsme schopni prokázat, že recenze skutečně pochází od zákazníka, kterému byla naše služba poskytnuta.

Jak dlouho jsou přijaté osobní údaje Správce evidovány?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po nezbytně nutnou dobu. Povinně evidované údaje zpracováváme
a vedeme po dobu zákonem stanovenou právními předpisy (nejdéle 10 let v oblasti některých daní a povinností plynoucích z AML předpisů). K zajištění ostatních práv a povinností ze smluvních vztahů a k plnění zákonem stanovených povinností dle obecně závazných právních předpisů (minimálně 5 let od okamžiku jejich získání).

V případě našich oprávněných zájmů uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich uplatnění, maximálně však po dobu 3 let od jejich získání, pokud v konkrétním případě nevznikne důvodná potřeba uchovávat tyto údaje déle. V případě žádosti o výmaz z Vaší strany

Jaká máte jako subjekt osobních údajů práva?

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo vědět, (i) zda Správce Vaše osobní údaje zpracovává, (ii) jaké osobní údaje zpracovává, (iii) za jakým účelem jsou zpracovávány a (iv) zda byly nebo budou zpřístupněny a jakým osobám.
 2. Právo na opravu nepřesností nebo neúplností
  Za předpokladu, že Správce zpracovává Vaše údaje neúplné nebo nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu, zpřesnění nebo doplnění.
 3. Právo na výmaz osobních údajů
  Pokud nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů a zároveň tyto osobní údaje již (i) nejsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro stanovené účely, (ii) zpracování je z naší strany protiprávní, (iii) převažují-li Vaše důvody pro výmaz nad jejich uchováním, (iv) odpadla některá z existujících právních povinností pro jejich zpracovávání, provede Správce automaticky výmaz Vašich osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracovávání osobních údajů
  Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo žádat o omezení rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů. Po dobu omezení se aktivním způsobem nezpracovávají přijaté osobní údaje v rozsahu omezení.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo vyzvat Správce, aby převedl, poskytl nebo jinak předal Vaše osobní údaje třetím osobám (jinému správci osobních údajů) v rozsahu stanoveném právními předpisy. Správce není povinen převést údaje, kterými by zasáhl do práv jiných osob.
 6. Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
  Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů Správcem, zpracovává-li Správce osobní údaje pouze z důvodu jeho oprávněného zájmu. V takovém případě dojde k posouzení, zda Vaše práva a svobody převáží nad oprávněnými zájmy Správce či nikoliv. Je-li Vaše námitka důvodná
  a oprávněná, Správce zanechá dalšího zpracovávání Vašich osobních údajů.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Máte-li pochybnosti nebo domníváte-li se, že dochází k porušování Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s dotazem či stížností na nás nebo v případech vážného pochybení na naší straně na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad).

Kontakt na Úřad je následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz

Kdo přijaté osobní údaje dále zpracovává?

Vaše osobní údaje předáváme a sdílíme jen v nutných případech (účetní, daňový poradce, právník, schválený dodavatel) nebo v případech, kdy nám poskytnete souhlas, vždy při dodržení podmínek a účelu zpracování a s osobami vázanými zákonem uznanou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Naši zaměstnanci jsou proškoleni pro nakládání s osobními údaji a vyjma nutného účelu vědomě neprovádí žádná další zpracování poskytnutých osobních údajů.

Aby bylo možné smluvní plnění Správce vůči vám realizovat, pomáhají nám dále naše smluvních subjekty, které ve vztahu k vám vystupují v roli zpracovatele/správce. Obdobně nám pomáhají při plnění právních povinností vůči orgánu veřejné správy. Jde o tyto subjekty:

Vyhodnocení anonymizovaných statistik návštěvnosti pomocí Google Analytics –  Google Ireland ltd. Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irsko (měření a statistiky prohlížení webů);

Meta.com (Facebook, Instagram)

Další údaje

Správce neprovádí automatizované zpracovávání nebo profilování zákazníků.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018 a budou pravidelně aktualizovány.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ COOKIES

Následující dokument zachycuje základní informace o zpracovávání a užití souborů cookies na těchto webových stránkách. Majitelem a provozovatelem webu je a Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi obchodní společnost Právo lidem s.r.o., IČO: 18027512, se sídlem Praha 110 00, Jindřišská 907/10, Česká republika, email: info@pravozamestnance.cz, včetně jeho zaměstnanců a spolupracujících osob (dále také jen „Správce“).

Provozujeme webové stránky www.pravozamestnance.cz a příslušné podstránky, kterých se zpracování cookies týká (dále také jen jako „web“).

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory nacházející se v prohlížeči (ve vašem zařízení). Navštívená webová stránka (tedy i tento web) odesílá a ukládá informaci o uskutečněné návštěvě i chování uživatele. Jde o zachycení pohybu uživatele webových stránek (váš) skrze užívané zařízení (vaše technické zařízení a jeho identifikátor). Při technických operacích s cookies dochází např. k ukládání a přijímání identifikátorů nebo označení a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž vstupujete na web (i jiné webové stránky).

Část souborů cookies je (i) nutná (po technické stránce nutné), (ii) část souborů cookies zpříjemňuje a usnadňuje Váš pohyb na webu a (iii) část souborů cookies slouží ke sběru dat o Vašich preferencích v rámci stránky (co Vás nejvíce zajímá). Tyto informace Vám uživatelsky zlepšují pohyb po internetu a současně nám pomáhají poskytovat, chránit i zlepšovat nabízené služby.

Jaké druhy cookies a pro jaký účel cookies používáme?

Používáme tyto druhy cookies:

 • Technické cookies – jde o zajištění základní technické funkce webu, které jsou nezbytné pro řádnou funkci webových stránek (aby fungoval, bez nich nelze načíst obsah) a nelze je vyřadit z provozu (nutné);
 • K řešení technických problémů – měří a vyhodnocují, zda nedochází k chybám a web i jeho funkce se zobrazují a chovají tak, jak mají (sekundární cookies platformy poskytovatele);
 • Preferenční cookies – dle vašich vlastních preferencí k usnadnění prohlížení webu a zlepšení uživatelských funkcí (např. předvolba jazyka nebo jiných funkcí) a dále rovněž pro účely adresné reklamy (volitelné). Tyto využíváme a spouštíme jen s Vaším souhlasem;
 • Analytické cookies – anonymní údaje o prohlížení (bez přiřazení konkrétního uživatele) přehled o tom, jak se návštěvníci na webu chovají a co je zajímá (měření výkonnosti, popřípadě pomoc při marketingu) (volitelné). Spouštíme a využíváme jen s Vaším souhlasem.

Dle doby uchování cookies:

 • Relační cookies – ukládání těchto souborů dochází jen, dokud neskončíte práci v rámci prohlížeče, případně po určitou dobu po opuštění stránky (např. při opuštění předvyplněného formuláře). Doba uložení nepřekročí např. 2 hod.
 • Permanentní cookies – pro zlepšení funkce a uživatelského dojmu z webových stránek. Zůstávají v úložišti cookies, dokud nejsou smazány. Tyto jsou námi uchovávány a zpracovávány nejdéle 12 měsíců ode dne jejich získání.

Souhlas nebo odmítnutí využití volitelných cookies vyjadřuje prostřednictvím vašich preferencí dle cookies lišty. Zde můžete nastavit omezení využívání volitelných cookies.

Sběr dat poskytovatele, na jehož technickém základu je část služeb webu poskytována

Poskytovatel služeb v rámci zavedeného webového rozhraní integroval technické funkce, které Správce není schopen ovlivnit, ani vyloučit (jde o technické nastavení a přístupová práva platformy, ke kterým není Správce oprávněn, ani nemá možnost získat přístup nebo jinak ovlivnit jeho funkce). Sběr a využití cookies provádí/může provádět vedle Správce také jmenovaný poskytovatel a jeho spřízněné subjekty, kdy prostřednictvím webu dochází k užití tzv. sekundárních cookies (vedle provozovatele webu i cookies využívané poskytovatelem). S touto skutečností je návštěvník webu plně obeznámen a pohybem na webu s tím souhlasí.

Využíváte na webové stránce nástroje měření statistik nebo marketingu?

Ke sběru a vyhodnocení statistik, včetně relací uživatelů na webové stránce využíváme jako provozovatel nástroje třetích stran společnosti Google (a nástroje Google Analytics) a marketingové služby společnosti Facebook. Analytické a statické cookies slouží k anonymnímu sběru dat o chování uživatelů na webu. Námi získané cookies využíváme pouze pro naši potřebu (zpětnou vazbu), hodnocení relevance obsahu, vyhodnocení chování uživatele (co vás nejčastěji zajímá), k rozvoji a vylepšení webu.

Dle oficiálního sdělení některých poskytovatelů Správce při sekundárním sběru cookies užívá některé cookies. Ke zpracování a vyhodnocení cookies pro účely měření výkonnosti a marketingu by ze strany těchto subjektů nemělo docházet. Nicméně užití jen nutných cookies nemůže provozovatel garantovat, zajistit, ani vynutit a v tomto směru spoléhá pouze na důvěru ve své smluvní partnery. Provozovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za újmu vzniklou zákazníkovi z příčiny a zpracování těmito osobami. Návštěvník v rámci svého pohybu na webu s tímto souhlasí.

Proč jsou pro nás cookies tak důležité?

Cookies nám pomáhají zobrazit relevantní obsah a služby, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a zájmům. Navíc cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě našich internetových stránek a s jejich pomocí je další návštěva stránek snazší a rychlejší. Díky cookies je zlepšen, usnadněn Váš pohyb na webových stránkách, zlepšen uživatelský dojem, personalizován a obsah webové stránky přizpůsoben podle Vašich zájmů. Cookies používáme jako zpětnou vazbu a návod ke zlepšení, tedy nejčastěji k přizpůsobení a vylepšení našich stránek (např. pomocí anonymních statistik ohledně návštěvnosti). Zároveň je přenos těchto informací odpovídajícím způsobem chráněn šifrováním a/nebo anonymizováním.

Lze sběru a užití cookies zamezit?

Ano, lze. Při zobrazení webových stránek spatříte na spodní části příslušného okna lištu cookies,
ve které můžete odmítnout využití všech cookies, s výjimkou těch technických. Následně cookies fungují jen v nutném režimu a ke sběru nebo hodnocení dat statistických a analytických cookies prostřednictvím webu nedochází. Tato volba je přednastavena a funguje jako výchozí, pokud se nerozhodnete původní přednastavení změnit.

Můžete úplně odmítnout sběr cookies ve Vašem webovém prohlížeči nebo omezit sběr cookies dle Vašich osobních preferencí. Zamezení cookies může znamenat omezení obsahu nebo může mít vliv
na zobrazení funkce webové stránky. Konkrétně lze tyto možnosti modifikovat u nejčastěji využívaných prohlížečů na těchto adresách:

(linky jsou přiloženy pro usnadnění uživateli, úplnost a správnost adres není pravidelně aktualizována, a Správce nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zobrazení)

Kromě toho můžete použití cookies odmítnout nebo zakázat v nastavení soukromí ve Vašem zařízení, stejně tak i u příslušných webových prohlížečů v rámci nastavení prohlížeče.

Kde zjistit více?

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Více informací o tom, jak nakládáme a zpracováváme přijaté osobní údaje naleznete v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

 

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu
Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek