Co dělat při nemoci z povolání (II.)?

Nemoc z povolání je velmi zjednodušeně řečeno onemocnění zaměstnance vzniklé při výkonu práce v nepříznivých podmínkách. Dlouhodobým působením škodlivého pracovního prostředí vede k postupné degradaci zdravotního stavu zaměstnance a může se projevit ve zhoršení jeho celkového zdraví – ve vzniku nemoci z povolání.

V minulém příspěvku jsme se zabývali posouzení situace nemoci z povolání na úrovni předběžného posouzení. Nyní se více zaměříme na další nezbytné prvky, které musí být splněny pro uznání nemoci z povolání.

Nemoc z povolání a provedení šetření zaměstnavatele

Jak už jsme nastínili v úvodu, samotné onemocnění v příslušné intenzitě je jen jedním z prvních předpokladů nemoci z povolání. Posouzení existence nemoci jako takové však nepostačuje. Pokud skutečně došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu v intenzitě, která naplňuje prvotní předpoklad pro uznání nemoci z povolání (existence onemocnění), musí být provedeno šetření, zda vykonáváte práci za podmínek, za nichž taková nemoc vzniká. Pro komplexitu této problematiky jsme navazující proces popsali v následujícím článku.

Vzhledem k tomu, že tvrdíte zhoršení Vašeho zdravotního stavu v důsledku podmínek na pracovišti zaměstnavatele, musí být provedena místní šetření přímo u tohoto zaměstnavatele, resp. přímo na Vašem pracovišti. Toto šetření provede příslušná krajská hygienická stanice. K provádění kontroly máte právo být přizváni, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem provedení šetření (v odůvodněných případech může být tato doba i kratší).

Místní šetření nemoci z povolání 

Doporučujeme Vám, abyste využili svého práva a byli osobně účastni provádění šetření. Vy jako zaměstnanec totiž nejlépe znáte skutečné poměry panující na pracovišti a můžete být nápomocni při zjišťování podstatných skutečností, včetně doplňování či nápravy tvrzení ze strany zaměstnavatele (ten se bude ze své pozice snažit, aby podstatné skutečnosti v rámci šetření nebyl zjištěna, případně provádět opatření ke zmírnění následků působení negativních vlivů pracoviště). Zároveň máte možnost upřesnit některá svá tvrzení dříve učiněná v souvislosti s operačním provozem u zaměstnavatele.

Veškerá prováděná zjištění a výpovědi jsou zaznamenány v protokolu o provedeném šetření. Protokol je následně jedním z nejstěžejnějších podkladů pro uznání nemoci z povolání. Neberte učiněná zjištění na lehkou váhu a snažte se, aby obsahem protokolu byly veškeré skutečnosti, která svědčí ve Váš prospěch, tj. zejména podmínky, za nichž jste práci konali. Šetření může proběhnout i více, výše uvedené proto platí pro každé z nich.

Protokol o místním šetření

Protokol o provedeném šetření slouží jako podklad pro vyjádření krajské hygienické stanice ohledně toho, zda jste práci konali či nekonali za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání. Aby byla nemoc z povolání uznána, musí krajská hygienická stanice nabýt zjištění, že práce byla konaná za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, v opačném případě nemůže být nemoc z povolání uznána.

 

Šetření pracovních podmínek krajskou hygienickou stanicí představuje tzv. hygienickou podmínku uznání nemoci z povolání. Tato podmínka je představována zjištěními, že zaměstnanec konal práci v podmínkách, za nichž nemoc z povolání vzniká.

Lékařský posudek nemoci z povolání

Veškerá shora uvedené skutečnosti slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí (posudku) o uznání / neuznání nemoci z povolání. Je-li splněna jak klinická, tak hygienická podmínka (viz výše) středisko nemocí z povolání vydá posudek o uznání nemoci z povolání. V opačném případě toto středisko vydá posudek o neuznání nemoci z povolání.

Není uznána nemoc z povolání

Domníváte-li se, že posudek je nesprávný nebo neúplný, můžete do 10 dnů od jeho doručení podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkum podáváte u poskytovatele, který posudek vydal.

Nový posudek

Pokud poskytovatel žádosti vyhoví, původní lékařský posudek zruší a vydá nový posudek.

Potvrzení původního posouzení

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti o přezkoumání, předá spis s žádostí správnímu orgánu.

Zdravotní dokumentace, doklady, výsledky šetření krajské hygienické stanice jsou společně se stanoviskem původního zpracovatele posudku odeslána krajskému úřadu, odbor zdravotnictví. Tento správní orgán do 30 pracovních dnů od obdržení spisu buď žádost zamítne a potvrdí původní lékařský posudek, nebo posudek zruší a vrátí věc poskytovateli k vydání nového posudku.

Uznání nemoci z povolání

Je-li Vaše onemocnění uznáno za nemoc z povolání, máte možnost uplatnit nároky stanovené zákoníkem práce. Zaměstnavatel je v tomto případě povinen při rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem poskytnout mu odstupné ve výši 12násobku průměrného měsíčního výdělku. Nadto zaměstnanci mohou náležet další nároky, např. bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na výdělku, náklady na léčení atd.

Závěr

Nemoc z povolání je v praxi složitým právním institutem. Jen takové onemocnění, které je příslušným střediskem nemocí z povolání uznáno za nemoc z povolání bude podle platných předpisů odškodněno. Hodnocení vždy závisí na konkrétních okolnostech.

Pokud jsme Vám pomohli, budeme Vám moc vděčni, pokud nás oceníte pozitivní recenzí, případně sledováním, poděkováním na našich sociálních sítích. Můžete nás rovněž sledovat na Instagramu, Facebooku nebo LinkedInu. Mnohokrát děkujeme za Vaši podporu.

Co dělat při nemoci z povolání (II.)?

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

    Právo zaměstnance

    Jindřišská 907/10
    110 00, Praha

    Nenechte si uniknout nic důležitého

    Přihlaste se k odběru novinek