Ne každé onemocnění je považováno za nemoc z povolání. V pracovním prostředí se setkáváme s různými riziky a faktory, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví. Dlouhodobé negativní působení těchto faktorů na pracovišti může vyústit až v nemoc z povolání. Nemocí z povolání označujeme takové onemocnění, které:

 • bylo způsobeno pracovními podmínkami
 • a expozicí různě nebezpečných faktorů v pracovním prostředí.

Teprve při splnění definičních znaků zákona lze hovořit o nemoci z povolání a následně uplatňovat související nároky.

U jednotlivých profesí se míra expozice takových nebezpečných faktorů liší. V každém případě však platí, že onemocnění se sebou přináší vážné důsledky pro pracovníky a jejich kvalitu života, a proto je důležité si tato veškerá rizika na pracovišti uvědomovat a věnovat jejich působení patřičnou pozornost.

Nesprávné pracovní podmínky (dlouhodobé působené)

Jak jsme již zmínili, nemoci z povolání mohou být způsobeny různými faktory v pracovním prostředí, jako jsou chemické látky, škodlivé emise, fyzické faktory (hluk, vibrace), ergonomické problémy, biologická rizika (viry, bakterie) a mnoho dalších. Mezi nejčastější nemoci z povolání patří respirační onemocnění, kožní problémy, poškození sluchu, onemocnění způsobená vibracemi, rakovina způsobená expozicí karcinogenů či psychické poruchy spojené s pracovním stresem. Nemoc z povolání může být buďto chronická, tedy dlouhodobá či trvalá, ale může být také dočasná.

Seznam nemocí z povolání

Klíčovým právním předpisem kromě zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a č. 168/2014 Sb.). V tomto vládním nařízení naleznete přílohu, která obsahuje výčet jednotlivých nemocí z povolání. Tedy takových nemocí, které vznikly nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů a pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Dle Národního zdravotnického informačního portálu Ministerstva zdravotnictví ČR patří mezi pět nejčastějších nemocí z povolání v České republice za posledních 10 let (mezi léty 2010 až 2020) syndrom karpálního tunelu, kontaktní alergický ekzém, svrab, astma a pneumokonióza

Důležitost prevence

Prevence je klíčová v boji proti nemocem z povolání. Zaměstnavatelé by měli zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí prostřednictvím správného vybavení, výcviku zaměstnanců, monitorování rizik a přijímání opatření ke snižování expozice nebezpečných faktorů. Pracovníci by měli být dobře informováni o rizicích spojených s jejich prací. Měli by být zároveň schopni dodržovat bezpečnostní postupy a veškerá možná ochranná opatření.

Právní předpisy přiměřeně stanovují minimální standardy pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. Zaměstnavatelé by těmto předpisům měli věnovat zvýšenou pozornost, dodržovat tyto právní předpisy a zajistit, aby jejich zaměstnanci měli přístup k vhodné zdravotní péči, kontrolám a screeningům.

Nároky na náhrady újmy v důsledku nemoci z povolání

Pokud totiž zaměstnanec onemocní v důsledku dlouhodobého působení nepříznivých faktorů nemocí z povolání, pak je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž daná nemoc z povolání vzniká.

Tímto článkem jsme se snažili popsat, co to vlastně nemoc z povolání je. V dalších příspěvcích se zaměříme na dílčí problémy, které s touto problematikou souvisí. Chcete-li se tedy dozvědět více, čtěte náš blog, případně se na nás rovnou obraťte v kontaktním formuláři.

Nemoc z povolání

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

Pracovní úraz s následkem smrti

Pracovní úraz s následkem smrti

Pracovní úraz s následkem smrti je situace, kdy pracovník utrpí poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, a toto působení následně vede k jeho úmrtí. Tato situace může být důsledkem různých faktorů, včetně nebezpečných pracovních podmínek, nedostatečného školení, nedostatku ochranných prostředků nebo lidské chyby.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek