Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele v praxi znamená, že i když se zaměstnanci prokazatelně stal pracovní úraz, zaměstnavtel nebude ze zákona povinen plnit část nároků zaměstnance. Půjde zejména o případy existence převažující příčiny pracovního úrazu na straně zaměstnance. Primárně zaměstnanec pocítí negativní důsledky vlastního porušení předepsaných pravidel. V tomto článku se budeme věnovat tomu, kdy se může odpovědnosti za způsobenou škodu zaměstnavatel zprostit a na co by si měl dát zaměstnanec pozor při uplatnění svých nároků.

Úplné zproštění zaměstnavatele za pracovní úraz

Plně se zprostit odpovědnosti za náhradu (odškodnění) se může zaměstnavatel ve dvou případech. Půjde o situace, kdy pracovní úraz vznikl:

 1. Zaviněným jednáním zaměstnance, který svým jednáním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo (proto je důležitá prevence v podobě BOZP a jiných předpisů na ochranu zdraví a života zaměstnanců)
 2. Vlivem omamných/psychotropních látek např. v důsledku opilosti zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit.

a tyto skutečnosti jsou jedinou příčinou vzniklé škody. I z toho důvodu je vždy nezbytné zjistit konkrétní okolnosti vzniku i doklady k prokázání pracovních úrazů (proto naše doporučení zde a zde). 

Částečné zproštění zaměstnavatele při pracovním úrazu

Částečně se může zaměstnavatel zprostit odpovědnosti za náhradu, pokud:

 1. v důsledku skutečností viz výše (zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy, zaměstnanec byl opilý nebo pod vlivem jiných návykových látek) vznikla zaměstnanci škoda, ale tyto skutečnosti nebyly jedinou příčinou škody
 2. zaměstnanec jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví

Porušení právních předpisů zaměstnancem

V případě, že si zaměstnanec způsobil pracovní úraz porušením předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), může se zaměstnavatel zprostit odpovědnosti za náhradu. Protože ale důkazní břemeno leží na zaměstnavateli, musí prokázat

 • zaměstnanec porušil právní předpisy
 • tyto předpisy slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP),
 • zaměstnanec s nimi byl seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.

V závislosti na tom, zda se bude jednat o jedinou příčinu nebo jednu z více příčin způsobené škody, bude se zaměstnavatel dovolávat úplného či částečného zproštění odpovědnosti za pracovní úraz.

Předpisy a pokyny k zajištění BOZP

Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP jsou předpisy, které upravují otázky ochrany života a zdraví. Celý předpis se nemusí týkat výlučně BOZP, ale musí upravovat alespoň nějaké otázky, které s BOZP souvisí.

Předpis nebo pokyn BOZP musí přímo stanovit určitý způsob jednání nebo konkrétní jednání zakazovat. Nestačí všeobecný pokyn, že má zaměstnanec jednat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku.

Pokyny k zajištění BOZP může zaměstnavatel sdělovat písemně i ústně. Zaměstnavatel je povinen pokyny dostatečně konkretizovat tak, aby z nich vyplývaly jednoznačné povinnosti a zákazy.

Seznámení zaměstnanců s pokyny BOZP

Samostatná existence předpisu nebo pokynu BOZP nestačí pro zproštění se odpovědnosti. Zaměstnanec s nimi musí být řádně seznámen. Dodržování předpisů a pokynů musí být zaměstnavatelem vyžadovat a kontrolovat. Toho může zaměstnavatel dosáhnout např. pravidelným školením zaměstnanců.

Podstatné je, aby zaměstnanci předpisu nebo pokynu skutečně porozuměli. Porozuměním není, když si zaměstnanec pokyny pouze přečte. Pokud zaměstnavatel nevyžaduje a nekontroluje dodržování pokynů BOZP, nemůže se nikdy zcela zprostit odpovědnosti. V takovém případě se může zprostit pouze z části, i když zaměstnanec porušil předpis BOZP.

Nevyznáte se v džungli pracovněprávních vztahů?

Sledujte nás také na sociálních sítích Instagram, Facebook či LinkedIn, kde sdílíme rady, užitečné informace či novinky ze světa pracovního práva jednoduše a srozumitelně. 

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu

Váš případ posoudíme zdarma

Nyní vás provedeme krátkým dotazníkem, ve kterém vás vyzveme k doplnění na několik otázek a na závěr vás požádáme o poskytnutí podkladových dokumentů.

Začněte zadáním e-mailu

Další zajímavé příspěvky z této sekce

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

PTSD na pracovišti: Jak Nejvyšší soud rozhodl o pracovních úrazech a co to znamená pro práva zaměstnanců

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) může být považována za pracovní úraz, pokud splňuje určité podmínky. Případ zaměstnance, který byl svědkem sesuvu zeminy na stavbě tunelu Blanka, poskytuje náhled do toho, jaké situace mohou být kvalifikovány jako pracovní úraz a jaký vliv to může mít na práva zaměstnance.

Reference

Reference

Ota K.
Utrpěl jsem pracovní úraz, jenom díky právní pomoci jsem se zorientoval v tom, co mohu po zaměstnavateli požadovat. Uplatnil jsem proto u zaměstnavatele nárok na proplacení léčebných nákladů, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti i následnou rentu. Zaměstnavatel mi vyplatil ještě odstupné, nikdy jsem nemyslel, že to budou tak velké částky.
Marie R.
Obrátila jsem se na tuto firmu s prosbou o pomoc. Myslela jsme si, že mám nárok na odstupné z důvodu svého zdravotního stavu a nemoci z povolání, ale zaměstnavatel tvrdil, že nemám nárok na nic. Naštěstí jsem si nenechala jejich aroganci líbit a díky pomoci mi odstupné vyplatili a dodnes mi platí rentu kvůli nemoci z povolání. Moc vám děkuji.
Radim K.
Děkuji za služby a pomoc ve složité situaci se zaměstnavatelem. Řešil jsem neproplacené náhrady ze strany zaměstnavatele při pracovních cestách v zahraničí. Nakonec jsme vše vyřešili. Díky za pomoc, ochotu, odhodlání, a hlavně motivaci nevzdávat se jenom ze strachu, že jsem ve slabším postavení.
Kateřina D.
Dostala jsem výpověď, když jsem byla v té době těhotná. Myslela jsem, že tak výpověď platí. Naštěstí jsme si nechala v situaci poradit a nezůstala tak bez prostředků a zajištění, děkuji Vám moc za lidský přístup, empatii a diskrétnost při řešení celé záležitosti.
Martin F.
Moc děkuji za pomoc s problémem v práci. Šlo o vyplacení náhrady mzdy při době léčení a také po ní. Nebýt Vás, vůbec bych nevěděl, že mám na něco takového nárok. Jsem rád, že jsem vyhledával informace a zvolil Vaše služby. Nikomu nepřeju zažívat takové věci, ale pokud už se dostanete do nějakých problémů, neváhejte a zvolte si pomoc odborníků, jsou to lidi na svém místě.

  Právo zaměstnance

  Jindřišská 907/10
  110 00, Praha

  Nenechte si uniknout nic důležitého

  Přihlaste se k odběru novinek